Vedúci oddelenia v zácviku/METRO Devínska Nová Ves

Na účely výberového konania na túto pracovnú pozíciu bude spoločnosť METRO Cash & Carry SR s.r.o., IČO: 45952671, so sídlom Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, zapísaná do obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 69153/B, ako prevádzkovateľ osobných údajov, spracúvať na základe právneho dôvodu oprávneného záujmu vami poskytnuté (či z verejne dostupných zdrojov získané) osobné údaje, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a ďalšími platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. Vyššie uvedeným oprávneným záujmom je nájdenie vhodného zamestnanca spoločnosťou METRO a rokovanie o vzniku pracovného pomeru medzi vami a spoločnosťou METRO. Spracúvanie bude vykonávané počas 6 mesiacov odo dňa doručenia vašej odpovede na pracovnú pozíciu v rámci výberového konania. Spracúvanie osobných údajov bude pre spoločnosť METRO vykonávať spoločnosť LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostredníctvom svojich elektronických systémov. Zobrazit více

Odpoveďou na tento inzerát poskytujete prevádzkovateľovi svoje osobné údaje na účely a počas obdobia realizácie výberového konania a tiež beriete na vedomie, že vás prevádzkovateľ môže požiadať o vyplnenie dotazníkov alebo aby ste sa zúčastnili testovaní na účely a v priebehu výberového konania. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte príslušné práva: (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu či doplnenie nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, pre ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, alebo ak zistíte, že boli spracúvané protiprávne, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov vo zvláštnych prípadoch (v) na prenosnosť údajov a (vi) právo namietať - vzniesť námietku po ktorej bude spracúvanie vašich osobných údajov ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami, najmä ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov, a (vii) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.
Ďalšie informácie o údajov spoločnosťou METRO Cash & Carry SR s.r.o., IČO: 45952671, so sídlom Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji, zapísanou do obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 69153/B, ako prevádzkovateľom osobných údajov, vrátane možných príjemcov poskytuje poverenec na ochranu osobných údajov, ktorého možno kontaktovať na METRO Cash & Carry SR s.r.o. Poverenec GDPR, Senecká cesta 1881, 90028 Ivanka pri Dunaji alebo na e-maile: poverenec@metro.sk.

Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, so sídlom Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje poverenec na ochranu osobných údajov Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. sú dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.
* Při vyplnění alespoň jedné položky z označeného pole se označené položky stávají povinné.